INNOVATION


Genom att synliggöra och utmana det som tas för givet kan vi öppna upp för ett mer innovativt tänkande. Detta har varit vägledande för oss under projektets gång. Innovationer och den process som leder fram till dessa ifrågasätter ofta vad som är, och vad som tas för givet. Likaså gör genusperspektivet och borde därför ha en självklar plats i verksamheter för innovation.

En förutsättning för nytänkande är att se bortom normen. Att fastna i gamla föreställningar bidrar inte till utveckling och det är svårt att tänka förbi gamla föreställningar om dessa inte är synliga. I Hälsoformer & tekniknormer har vi inte stannat vid att beskriva eftersatta behov utan också gett dessa ett visuellt uttryck. De erfarenheter som gynstolen symboliserar för många kvinnor har fått komma till uttryck i en (konceptuell) produkt designad för män – Androstolen.Androstolen är också tänkt att väcka frågor om hur produktutvecklingen ser ut inom området idag. Vilka får delta i innovationsprocesserna och hur kan dessa utvecklas ytterligare? Genom vår erfarenhet av att driva projekt tillsammans med företag, forskare, vård- och omsorgspersonal samt brukare/patienter vet vi att en nyckel till innovation är förmågan att lyssna till och tillgodose flera olika behov.

Androstolen ger inga svar eller nya lösningar utan synliggör eftersatta behov. Den synliggör också vad vi accepterar och inte accepterar. Att överraskas av sina egna förutfattade meningar är en källa till självreflektion, inspiration och kreativitet. Man måste först synliggöra gränser och hinder för att kunna utmana dem – det är ytterligare en av nycklarna till innovation.

Läs mer om genus och innovation på Vinnovas hemsida.

Comments are closed.